LIVING WITH A GREEN HEART

PRIDRUŽENI
PARTNERJI

TECHNOBELL

Podjetje TECHNOBELL d.o.o. Koper je vse od svoje ustanovitve leta 1989 zavezano etičnemu pristopu k podjetništvu. Naša vizija je ‘RAZVIJAMO TEHNOLOGIJE ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA’, ki jo udejanjamo z nenehnimi inovacijami pri proizvodih in storitvah ter s sprejetjem Kodeksa družbene odgovornosti. Leta 2019 je podjetje prejelo CERTIFIKAT KORPORATIVNE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI SR10. Leta 2021 pa smo pripravili in začeli uvajati Trajnostni strateški poslovni načrt 2021-2026. Oba dokumenta naslavljata vse tri vidike trajnostnega poslovanja, in sicer družbeni, okoljski in gospodarski.

Prizadevamo si za grajenje trajnih odnosov z našimi kupci, zaposlenimi, podizvajalci in drugimi deležniki na vseh nivojih. Skrb za dobro počutje in nenehno izobraževanje in razvoj zaposlenih je eno temeljnih področij našega delovanja in prihodnjih aktivnosti.

Ozaveščenost zaposlenih izboljšujemo z internimi in eksternimi izobraževanji, ki poleg krepitve mehkih veščin in kompetenc izboljšujejo tudi naše poslovanje ter odnos na področju družbene odgovornosti. Od leta 2018 smo v podjetju povečali obseg investicij v profesionalni razvoj, in sicer za kar 5-krat – tako v evrih kot v času, ki smo ga temu namenili. Izobraževanja so namenjena krepitvi različnih poklicnih spretnosti, učenju jezikov, treningu mehkih veščin, podpori in trajnostnim vsebinam. Z organizacijo 3 do 4 športnih dogodkov na leto podpiramo zdrav življenjski slog ter uporabo koles za prihod na delo sodelavcev, ki živijo v bližini. Drugim pa nudimo možnost brezplačnega parkiranja. Redno obeležujemo sezonske praznike ter vsak uspešen zaključek večjih projektov. Vsi zaposleni imajo potovalno zavarovanje, na voljo so jim brezplačni vroči napitki ter možnost dela na daljavo. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih redno zrcali prizadevanja podjetja za njihovo dobrobit, razvoj, zdravje in varnost.

V podjetju podpiramo tudi lokalno gospodarstvo z nakupovanjem lokalnih proizvodov ter promocijo Slovenije vsem našim tujim poslovnim partnerjem kot turistične destinacije. Poleg tega podpiramo dejavnosti lokalne skupnosti ter športnih ekip, z iskanjem sinergij med evropskimi ter drugimi finančnimi viri in lokalnim gospodarstvom z namenom razvijanja novih, zelenih tehnologij predelave odpadkov in tako spodbujamo dekontaminacijo naravnega okolja.

Ena najpomembnejših trajnostnih strateških dejavnosti podjetja je razvoj novih okoljskih rešitev (procesov in proizvodov).

Podjetje je predano trajnostnim poslovnim praksam in trajnostnemu razvoju. Naša poslovna strategija vključuje gospodarske, okoljske in družbene cilje, z namenom ustvarjanja dolgoročne vrednosti za podjetje, njegove deležnike in širšo družbo. Podjetje okoljske vidike vključuje tako v procese načrtovanja razvoja novih proizvodov in storitev, kot tudi v načrtovanje izboljšav in/ali optimizacij obstoječih proizvodov in storitev.